สารจากประธาน


2018-09-02 22:14

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 53

"Biz Club" หมายถึง การพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิด เห็น แก้ไข ปัญหา และ พัฒนาธุรกิจ ในพื้นที่ บทบาท เป็นเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ ถ่ายทอด ประสบการณ์ ของ ผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุน ให้เกิด การรวมกลุ่ม สร้าง ความ แข็งแกร่ง ทาง ธุรกิจ และ จับคู่ พันธมิตร ธุรกิจประสาน ให้เกิด การพัฒนา ธุรกิจ ในพื้นที่ อย่าง ครบวงจร

การดำเนินกิจกรรม

  1. จัดตั้ง สถานที่ และ สิ่ง อำนวย ความสะดวก
  2. สนับสนุน การ จัด กิจกรรม ให้ ผู้ประกอบ ธุรกิจ
  3. จัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ ความรู้ แก่ สมาชิก
  4. จัดหา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ คำแนะนำ และ ปรึกษา

บูรณาการ ให้ความรู้ ให้ คำปรึกษา แนะนำ และ อำนวย ความ สะดวก สนับสนุน การพัฒนา เครือข่าย ธุรกิจ แก้ไข พัฒนา เชิงนโยบาย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!