ส่งเสริม เครือข่ายธุรกิจ


2018-09-02 21:37

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 114

ส่งเสริม เครือข่าย ธุรกิจ ของ BIZ CLUB บันได 3 ขั้น
  1. สร้าง เครือข่ายธุรกิจ วิเคราห์ข้อมูล กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ธุรกิจ
  2. พัฒนา เครือข่ายธุรกิจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ , อบรมให้ความรู้ คำปรีกษา แนะนำ , การบริหารกลุ่ม การประกอบธุรกิจ , การเจรจา จับคู่ธุรกิจ
  3. เชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจ เชื่อมโยงธุรกิจ แก้ไขปัญหา , พัฒนาธุรกิจ ระหว่างกลุ่มธุรกิจ , ต้นน้ำ กลางน่ำ ปลายน้ำ , ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค

.