Biz Club จ.สระแก้ว


2018-09-02 16:57

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 283

วิสัยทัศน์ เชื่อมโยง

เครือข่าย พัฒนาธุรกิจ ไทย ก้าวไกล สู่ ตลาดสากล

พันธกิจ
  • มุ่งส่งเสริม เครือข่าย ของ ผู้ประกอบ ธุรกิจ SMEs ทุกระดับ ของจังหวัด สระแก้ว ให้ มีความ เข้มแข็ง
  • เชื่อมโยง สินค้า บริการ การตลาด และ ทรัพยากร ทางธุรกิจ ระหว่างกัน สนับสนุน ให้เกิด การพัฒนา ธุรกิจ สู่ มาตรฐาน สากล
  • สร้าง สัมพันธ์ อันดี และ กิจกรรม ทางการตลาด กับ เครือข่าย ทางธุรกิจ ทั้งใน และ ต่างประเทศ

.